فاز دوم پروژه شهرک خودرو اراک

فاز دوم شرک خودرو اراک در زمینی به مساحت پنج و نیم هکتار  در قالب چهارصد واحد در حال ساخت و آماده سازی میباشد

فاز دوم شهرک خودرو اراک

فاز دوم شرک خودرو اراک در زمینی به مساحت پنج و نیم هکتار  در قالب چهارصد واحد در حال ساخت و آماده سازی میباشد