پروژه 32 واحدی تجاری مسکونی

پروژه 360 واحدی مسکونی آرمان یک  در قالب 20 بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.

گالری

پروژه 32 واحدی تجاری مسکونی

پروژه ۳۶۰ واحدی مسکونی آرمان یک در قالب ۲۰ بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.