پروژه 336 واحدی مسکونی مهر و ماه

پروژه ۳۳۶واحدی مسکونی مهر و ماه در قالب ۱۲ نیم بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.

گالری

پروژه 336 واحدی مسکونی مهر و ماه ​

پروژه ۳۳۶واحدی مسکونی مهر و ماه در قالب ۱۲ نیم بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.