پروژه 360 واحدی آرمان 1

پروژه ۳۳۶واحدی مسکونی مهر و ماه در قالب ۱۲ نیم بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.

گالری

پروژه 360 واحدی آرمان 1

پروژه 360 واحدی مسکونی آرمان یک  در قالب 20 بلوک ساختمانی واقع در خیابان طالقانی اراک در راستای طرح های اصلاح بافت فرسوده با مشارکت وزارت راه و شهرسازی طراحی ، اجرا و تحویل گردید.